setoo בניית אתריםבניית אתרים
     
 

תרגום תוכן

קיימים אתרים רבים הפונים לקהל יעד רחב, הדובר מספר שפות שונות. עבור אתרים כאלו נבנים דפים מתורגמים.
תרגום תוכן האתר יכול לבוא לידי ביטוי בכמה אופנים שונים:

תרגום עמודים בודדים

אתרים הבנויים בעברית, יכולים להכיל עמוד בודד או מספר עמודים בשפות זרות. בעמודים בודדים אלו תוצג תדמית
האתר, עיסוקו ופועלו. עמודים מתורגמים לשפות שונות יכולים להופיע באתר באמצעות קישור סמל של דגל וכן כקישור
מתוך סרגל הקטגוריות הראשי של האתר.

תרגום אתר מראה

אתרים בעברית, הפונים באופן ישיר לקהל שאינו דובר עברית, יכולים להיות מתורגמים באתר מראה. תרגום אתר מראה,
מופיע באתר בד"כ באמצעות קישור סמל של דגל ומוביל לאתר נוסף שבחזותו ועיצובו תואם את הדפים בעברית הקיימים,
אך מכיל בכל עמוד תוכן מתורגם באנגלית או בכל שפה אחרת.